Warszawa

Al. Krakowska 6a
05-090 Janki k/Warszawy

tel: +48 22 243 76 71
tel" +48 664 890 337

e-mail: warszawa@momastudio.pl

poniedzia´┐Żek - pi´┐Żtek/ 10:00 - 19:00
sobota/ 10:00 - 19:00
niedziela/ 11:00 - 17:00

zobacz wi´┐Żcej

KRAK´┐ŻW

ul. Zab´┐Żocie 21
30-701 Krak´┐Żw

tel: +48 12 307 01 12
tel.: +48 530 727 746

e-mail: krakow@momastudio.pl

poniedzia´┐Żek - pi´┐Żtek/ 10:00 - 19:00
sobota / 10:00 - 18:00


zobacz wi´┐Żcej

GDA´┐ŻSK CITY MEBLE

CH CITY MEBLE
ul. Grunwaldzka 211
80-266 Gda´┐Żsk

tel: +48 884 808 877

e-mail: city@momastudio.pl
e-mail: gdansk@momastudio.pl

poniedzia´┐Żek - sobota/ 10:00 - 21:00
niedziela/ 10:00 - 18:00

zobacz wi´┐Żcej

WROC´┐ŻAW

ul. Wroc´┐Żawska 7
55-040 Bielany Wroc´┐Żawskie

tel: +48 71 346 18 85

e-mail: wroclaw@momastudio.pl

poniedzia´┐Żek - pi´┐Żtek/ 10:00 - 19:00
sobota / 10:00 - 18:00


zobacz wi´┐Żcej

GLIWICE

CH ReFORMA
ul. Pszczy´┐Żska 192
44-100 Gliwice

tel: +48 790 280 220
tel" +48 664 890 337

e-mail: gliwice@momastudio.pl

poniedzia´┐Żek - sobota/ 10:00 - 19:00
niedziela/ 10:00 - 16:00

zobacz wi´┐Żcej
0
  Nasze Sklepy   Obs´┐Żuga klienta
Robisz zakupy online? Masz pytanie?
Jeste´┐Żmy do Twojej dyspozycji od poniedzia´┐Żku do pi´┐Żtku w godzinach:
od 10:00 do 17:00

  infolinia    22 723 03 42

  info@momastudio.pl

MomaStudio
de en pl
0

Koszyk

Twˇj koszyk jest pusty


Zapomnia│em has│a

W przypadku gdy zapomnia│e has│a, wpisz login lub adres e-mail, ktˇry zosta│ podany podczas rejestracji.

Zaloguj siŕ

Menu

Stoliki okazjonalne

Nowoczesne, eleganckie i oryginalne. Takie w│aÂnie s▒ nasze Stoliki okazjonalne. Prezentuj▒ bardzo szeroki zakres modeli, dlatego trafi▒ w preferencje wielu potencjalnych klientów. Wyró┐niaj▒ siŕ kszta│tami, stylami i designem. S▒ to stoliki wykonane z najlepszego gatunkowo drewna, szk│a, metalu i innych materia│ów. Idealnie nadaj▒ siŕ do ka┐dego wnŕtrza. Dostŕpne s▒ w ró┐nych rozmiarach, kszta│tach i kolorach. Mo┐na równie┐ wybraŠ jeden rodzaj stolików w kilku rozmiarach i stworzyŠ w ten sposób niepowtarzalny zestaw.

Zobacz kategorie

Stoliki okazjonalne szklane

Stoliki okazjonalne szklane

Stoliki okazjonalne ceramiczne i betonowe

Stoliki okazjonalne ceramiczne i betonowe

Stoliki okazjonalne drewniane

Stoliki okazjonalne drewniane

Stoliki okazjonalne metalowe

Stoliki okazjonalne metalowe

Zestawy stolikˇw okazjonalnych

Zestawy stolikˇw okazjonalnych

Stoliki lakierowane

Stoliki lakierowane

Stoliki okazjonalne marmurowe

Stoliki okazjonalne marmurowe

Zaprenumeruj newsletter:

Bardzo chcemy by´┐Ż z Tob´┐Ż w sta´┐Żym kontakcie. Wpisz sw´┐Żj adres e-mail, aby otrzymywa´┐Ż informacje o naszych nowo´┐Żciach i promocjach.
Wyra´┐Żam zgod´┐Ż na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu, w celu przesy´┐Żania newslettera (biuletynu informacyjnego) na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej.
[ rozwi´┐Ż ]
W zwi▒zku ze zmian▒ przepisów dotycz▒cych ochrony danych osobowych i wejÂciem w ┐ycie, 25 maja 2018 roku, rozporz▒dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi▒zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep│ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz▒dzenie o ochronie danych) "RODO", informujemy, ┐e: 
 1. Administratorem danych osobowych jest Agata Mróz – Wolanin prowadz▒ca dzia│alnoŠ gospodarcz▒ pod firm▒ MOMA HOME DESIGN Agata Mróz-Wolanin, Aleja Krakowska nr 6A, 05-090 Janki, NIP: 7952381579 (dalej: "Firma/MOMA HOME DESIGN"). Dane kontaktowe: tel: /22/ 723 03 42, adres e-mail:info@momastudio.pl
 2. Firma/MOMA HOME DESIGN przetwarza dane osobowe w celach: 
  1. Âwiadczenia us│ugi prowadzenia konta U┐ytkownika w sklepie internetowym momastudio.pl – podstaw▒ prawn▒ przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. sprzeda┐y produktów oferowanych przez Firmŕ/MOMA HOME DESIGN, jak równie┐ w celu Âwiadczenia us│ugi rezerwacji wybranych produktów - podstaw▒ prawn▒ przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. marketingowych – podstaw▒ prawn▒ przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy/MOMA HOME DESIGN – marketing w│asnych produktów i us│ug (art. 6 ust. 1 lit.f RODO);
  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszcze˝ - podstaw▒ prawn▒ przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy/MOMA HOME DESIGN (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. wysy│ki informacji handlowych drog▒ elektroniczn▒ -  wy│▒cznie w przypadku wyra┐enia zgody przez U┐ytkownika - podstaw▒ prawn▒ przetwarzania danych jest wyra┐ona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbŕdne w celu zawarcia umowy z Firm▒/MOMA HOME DESIGN.
 4. Dane osobowe przetwarzane bŕd▒ przez okres niezbŕdny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszcze˝, lub do czasu cofniŕcia udzielonej zgody.
 5.  Odbiorcami danych osobowych bŕd▒:
  1. podmioty dostarczaj▒ce i wspieraj▒ce systemy teleinformatyczne Firmy MOMA HOME DESIGN w celu obs│ugi portalu momastudio.pl oraz podmioty Âwiadcz▒ce us│ugi zwi▒zane z bie┐▒c▒ dzia│alnoÂci▒ w/w Firmy;
  2. podmioty Âwiadcz▒ce us│ugi dostawy produktów;
  3. administrator systemu p│atnoÂci on-line;
  4. banki obs│uguj▒ce transakcje bezgotówkowe;
  5. organy administracji publicznej o ile wynika to z przepisów prawa.
 6. Ka┐dej osobie, w zakresie wynikaj▒cym z przepisów prawa, przys│uguje prawo dostŕpu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuniŕcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym do dowolnego zaumatyzowanego przetwarzania wywo│uj▒cego skutki prawne – „profilowania”), prawo do przenoszenia danych, a tak┐e prawo cofniŕcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
 7. W przypadku w▒tpliwoÂci zwi▒zanych z przetwarzaniem danych osobowych ka┐da osoba mo┐e zwróciŠ siŕ do Firmy/MOMA HOME DESIGN z proÂb▒ o udzielenie informacji. Niezale┐nie od powy┐szego ka┐demu przys│uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzŕdu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przetwarzane dane nie bŕd▒ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji miŕdzynarodowej.
O´┐Żwiadczam, ´┐Że zapozna´┐Żem/´┐Żam si´┐Ż Regulaminem oraz z Polityk´┐Ż Prywatno´┐Żci i akceptuj´┐Ż ich warunki.

MOMA studio oferuje najwy´┐Ższej jako´┐Żci meble i wyposa´┐Żenie wn´┐Żtrz koncentruj´┐Żc si´┐Ż na nowoczesnym designie. Ofert´┐Ż w naszych showroomach i sklepie internetowym dobieramy z my´┐Żl´┐Ż o tym aby inspirowa´┐Ż i pom´┐Żc Wam w wyra´┐Żeniu w´┐Żasnego styl. Nasz zesp´┐Ż tworz´┐Ż profesjonali´┐Żci z pasj´┐Ż, kt´┐Żrzy ch´┐Żtnie dziel´┐Ż si´┐Ż swoj´┐Ż wiedz´┐Ż i do´┐Żwiadczeniem. Dzi´┐Żkujemy za odwiedzenie naszej strony, niech kolejnym krokiem b´┐Żdzie spotkanie w naszych showroomach w Warszawie, Gda´┐Żsku, Krakowie, Wroc´┐Żawiu lub Gliwicach. Zapraszamy.

W asortymencie posiadamy nowoczesne sofy do salonu, krzes´┐Ża, sto´┐Ży, fotele, stoliki kawowe i telewizyjne, komody, ´┐Ż´┐Żka oraz materace. Sofy rozk´┐Żadane z funkcj´┐Ż spania idealnie b´┐Żd´┐Ż nadawa´┐Ż si´┐Ż do uniwersalnego salonu, gdzie nie ma sypialnie z miejscem na nowoczesne ´┐Ż´┐Żko. Sto´┐Ży i krzes´┐Ża do jadali sprawi´┐Ż, ´┐Że stanie si´┐Ż ona nowoczesna i elegancka. Natomiast meble tapicerowane - sofy, kanapy i fotele idealnie b´┐Żd´┐Ż pasowa´┐Ż do przestronnego i nowoczesnego salonu. Wszystkie meble oferowane przez Moma Studio wyr´┐Żniaj´┐Ż si´┐Ż nowoczesnym designem i stylistyk´┐Ż oraz najwy´┐Ższ´┐Ż jako´┐Żci´┐Ż wykonania. Bogata oferta mebli do salonu oraz sypialni sprawia, ´┐Że nasz asortyment trafia w potrzeby i gusta wielu os´┐Żb. Nasze meble w´┐Żoskie cechuje najwy´┐Ższa jako´┐Ż´┐Ż i solidno´┐Ż´┐Ż wykonania. Ponadto, wyr´┐Żniaj´┐Ż si´┐Ż unikalnym stylem, s´┐Ż wykonane z przer´┐Żnych materia´┐Ż´┐Żw, ka´┐Żde prezentuje oryginalny styl. Dost´┐Żpne s´┐Ż w r´┐Żnych kolorach, motywach i kszta´┐Żtach. Idealnie nadaj´┐Ż si´┐Ż do r´┐Żnego rodzaju pomieszcze´┐Ż, zar´┐Żwno jako meble do salonu, sypialni, biura, kuchni, jadalni, jak i do pokoju dzieci´┐Żcego. Minimalistyczne proste formy mebli, niepowtarzalny design, to tylko niekt´┐Żre zalety, jakie posiadaj´┐Ż nasze produkty. Stale d´┐Ż´┐Żymy do tego, aby zapewni´┐Ż Pa´┐Żstwu wyb´┐Żr po´┐Żr´┐Żd mebli najwy´┐Ższej jako´┐Żci oraz uniwersalnej stylistyce. Przy wyborze, kierujemy si´┐Ż du´┐Żym mi´┐Żdzynarodowym do´┐Żwiadczeniem, znajomo´┐Żci´┐Ż technologii, wyczuciem i wiedz´┐Ż o aktualnych trendach w bran´┐Ży wyposa´┐Żenia wn´┐Żtrz. Staramy si´┐Ż zaspokoi´┐Ż potrzeby zar´┐Żwno tych, kt´┐Żrzy ceni´┐Ż sobie ponadczasow´┐Ż klasyk´┐Ż jak i tych maj´┐Żcych bardziej wsp´┐Żczesne i nowoczesne upodobania. Zapraszamy do odwiedzenia naszych salon´┐Żw meblowych w Krakowie, Gda´┐Żsku, Wroc´┐Żawiu oraz Warszawie

Kontakt

Infolinia: +48 22 723 03 42

E-mail: info@momastudio.pl

MOMA studio oferuje najwy´┐Ższej jako´┐Żci meble i wyposa´┐Żenie wn´┐Żtrz koncentruj´┐Żc si´┐Ż na nowoczesnym designie. Ofert´┐Ż w naszych showroomach i sklepie internetowym dobieramy z my´┐Żl´┐Ż o tym aby inspirowa´┐Ż i pom´┐Żc Wam w wyra´┐Żeniu w´┐Żasnego styl. Nasz zesp´┐Ż tworz´┐Ż profesjonali´┐Żci z pasj´┐Ż, kt´┐Żrzy ch´┐Żtnie dziel´┐Ż si´┐Ż swoj´┐Ż wiedz´┐Ż i do´┐Żwiadczeniem. Dzi´┐Żkujemy za odwiedzenie naszej strony, niech kolejnym krokiem b´┐Żdzie spotkanie w naszych showroomach w Warszawie, Gdyni, Krakowie, Wroc´┐Żawiu lub Gliwicach. Zapraszamy.

W asortymencie posiadamy nowoczesne sofy do salonu, krzes´┐Ża, sto´┐Ży, fotele, stoliki kawowe i telewizyjne, komody, ´┐Ż´┐Żka oraz materace. Sofy rozk´┐Żadane z funkcj´┐Ż spania idealnie b´┐Żd´┐Ż nadawa´┐Ż si´┐Ż do uniwersalnego salonu, gdzie nie ma sypialnie z miejscem na nowoczesne ´┐Ż´┐Żko. Sto´┐Ży i krzes´┐Ża do jadali sprawi´┐Ż, ´┐Że stanie si´┐Ż ona nowoczesna i elegancka. Natomiast meble tapicerowane - sofy, kanapy i fotele idealnie b´┐Żd´┐Ż pasowa´┐Ż do przestronnego i nowoczesnego salonu. Wszystkie meble oferowane przez Moma Studio wyr´┐Żniaj´┐Ż si´┐Ż nowoczesnym designem i stylistyk´┐Ż oraz najwy´┐Ższ´┐Ż jako´┐Żci´┐Ż wykonania. Bogata oferta mebli do salonu oraz sypialni sprawia, ´┐Że nasz asortyment trafia w potrzeby i gusta wielu os´┐Żb. Nasze meble w´┐Żoskie cechuje najwy´┐Ższa jako´┐Ż´┐Ż i solidno´┐Ż´┐Ż wykonania. Ponadto, wyr´┐Żniaj´┐Ż si´┐Ż unikalnym stylem, s´┐Ż wykonane z przer´┐Żnych materia´┐Ż´┐Żw, ka´┐Żde prezentuje oryginalny styl. Dost´┐Żpne s´┐Ż w r´┐Żnych kolorach, motywach i kszta´┐Żtach. Idealnie nadaj´┐Ż si´┐Ż do r´┐Żnego rodzaju pomieszcze´┐Ż, zar´┐Żwno jako meble do salonu, sypialni, biura, kuchni, jadalni, jak i do pokoju dzieci´┐Żcego. Minimalistyczne proste formy mebli, niepowtarzalny design, to tylko niekt´┐Żre zalety, jakie posiadaj´┐Ż nasze produkty. Stale d´┐Ż´┐Żymy do tego, aby zapewni´┐Ż Pa´┐Żstwu wyb´┐Żr po´┐Żr´┐Żd mebli najwy´┐Ższej jako´┐Żci oraz uniwersalnej stylistyce. Przy wyborze, kierujemy si´┐Ż du´┐Żym mi´┐Żdzynarodowym do´┐Żwiadczeniem, znajomo´┐Żci´┐Ż technologii, wyczuciem i wiedz´┐Ż o aktualnych trendach w bran´┐Ży wyposa´┐Żenia wn´┐Żtrz. Staramy si´┐Ż zaspokoi´┐Ż potrzeby zar´┐Żwno tych, kt´┐Żrzy ceni´┐Ż sobie ponadczasow´┐Ż klasyk´┐Ż jak i tych maj´┐Żcych bardziej wsp´┐Żczesne i nowoczesne upodobania. Zapraszamy do odwiedzenia naszych salon´┐Żw meblowych w Krakowie, Gda´┐Żsku, Wroc´┐Żawiu oraz Warszawie

© 2017-2018 Momastudio. All Rights Reserved.